Regulamin serwisu internetowego www.fatima.pl


I. DEFINICJE

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Administrator – Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 55504, REGON: 356373202 oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 31-064 Kraków, ul. Augustiańska 28, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotne przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 112287, NIP: 6751231772, REGON: 357073726.

b) Biuletyn – wydawany w formie elektronicznej zbiór materiałów oraz informacji, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, przesyłany na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

c) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

d) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fatima.pl.

e) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

f) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Administratora w oparciu o Regulamin.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2.3. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.

2.4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

· zastosowania przeglądarek stron internetowych z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania treści w trybie online;

· łącze internetowe dowolnego dostawcy zlokalizowanego na terenie Polski;

· procesor 1,0 GHz lub szybszy, pamięć 256 MB lub większą, posiadanie karty dźwiękowej, system operacyjny Windows, odtwarzacz Windows Media Player 11 lub nowszy, zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader oraz Adobe Flash Player 11 lub nowszy.

2.5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Usług oferowanych przez Administratora w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich; oraz naruszających dobre obyczaje;

d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

2.7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) – d) oraz w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

2.8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

2.9. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

III. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z Usług, w szczególności: uzyskania dostępu do treści (m.in. informacje, artykuły popularnonaukowe, wpisy społecznościowe, treści wideo) zamieszczanych w Serwisie, złożenia zamówienia na otrzymywanie drogą pocztową publikacji Administratora, pobierania banerów serwisu fatima.pl, przesyłania swoich zdjęć do publikacji w serwisie za pomocą formularza w dziale Apostolat Fatimy oraz zamówienia dostępu do Biuletynu.

3.2. Konto w serwisie

3.2.1. Aby utworzyć Konto, należy dokonać rejestracji.

3.2.2. Rejestracja polega na podaniu prawdziwych danych w odpowiednim formularzu i przekazaniu go za pomocą sieci Internet do Administratora.

3.2.3. W ramach procesu rejestracji – zakładania Konta – Użytkownik podaje swoje dane, które są niezbędne ze względu na charakter i cel Serwisu. W odniesieniu do tych danych osobowych Użytkownika, które są zbierane na etapie rejestracji (utworzenia Konta Użytkownika), Administrator jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

3.2.4. Po zarejestrowaniu w Serwisie, Użytkownik może korzystać z Konta i wpisywać w dziale „Módl się” na podstronie
„Intencjonarz” własne intencje modlitewne oraz dołączać się do modlitw innych użytkowników, dodawać w dziale „Apostolat Fatimy” na podstronie „Świadectwa” swoje własne świadectwa (są nimi publikowane na stronie artykuły użytkownika).

3.2.5. Po dokonaniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto Bezpłatne, umożliwiające korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu.

3.2.6. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w Serwisie.

3.2.7. Użytkownik ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia swoich danych. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te do korzystania z Serwisu były niezbędne.

3.2.8. W razie zagubienia hasła do Konta, Użytkownik powinien skorzystać z opcji „Zapomniałeś hasła?” dostępnej przy formularzu logowania do Konta. W razie usunięcia z Konta danych niezbędnych do rejestracji lub logowania, Użytkownik całkowicie traci możliwość korzystania z Serwisu.

3.2.9. W przypadku usunięcia przez Użytkownika jego danych, niezbędnych do logowania lub rejestracji, Administrator będzie uprawniony do natychmiastowego, bez dodatkowego powiadomienia lub konsultacji z Użytkownikiem, usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Administratora spowoduje automatyczne usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu oraz automatyczne usunięcie jego danych ze zbioru danych Administratora Serwisu.

3.2.10. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w Serwisie. Użytkownik dokonuje usunięcia Konta za pośrednictwem automatycznej funkcji Serwisu dostępnej po zalogowaniu do Konta. Skorzystanie z tej funkcji spowoduje automatyczne usunięcie Konta i Profilu Użytkownika z Serwisu oraz automatyczne usunięcie jego danych ze zbioru danych Administratora Serwisu.

3.2.11. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi po dokonaniu przez Użytkownika czynności, wskazanych przez Administratora.

3.2.12. Konto może zostać usunięte przez Administratora, jeżeli Administrator stwierdzi, że:

- Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,

- Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres 12 miesięcy;

- Użytkownik w okresie 6 miesięcy od zablokowania Konta przez Administratora nie dokonał wskazanych przez Administratora działań niezbędnych do odblokowania Konta.

3.3. Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.

3.4. Informacje identyfikujące Użytkownika będącego osobą fizyczną (dane osobowe) podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu komentarzy lub opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w „Polityce Prywatności serwisu internetowego www.fatima.pl” dostępnej na stronie www.fatima.pl//polityka_prywatnosci.

3.5. Zamówienie Biuletynu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora na stronie internetowej Serwisu, poprzez podanie danych wskazanych w polach formularza oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może on dysponować.

3.6. Usługa subskrypcji biuletynu Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.

3.7. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie Biuletynu poprzez kliknięcie w link zamieszczony na końcu każdego maila otrzymanego w ramach Biuletynu lub przesłanie stosownego oświadczenia na piśmie drogą pocztową na adres Administratora.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług. Dane będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i ich modyfikacji. Dane osobowe Użytkownika nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez Administratora.

4.2. Pełna informacja na temat ochrony danych osobowych: obowiązku ich podawania, zasad przetwarzania oraz udostępniania znajduje się na stronie Polityka Prywatności pod adresem: www.fatima.pl/polityka_prywatnosci.

4.3. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

4.4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje usunięciem konta.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

5.2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Użytkownik jest jednak uprawniony do korzystania z banerów serwisu piotrskarga.pl na zasadach określonych w Serwisie. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Serwisu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora.

6.2. Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;

c) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;

d) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

VII. REKLAMACJE

7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu na adres pocztowy Instytut Ks. Piotra Skargi, ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków oraz adres poczty elektronicznej skch@piotrskarga.pl.

7.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

7.3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika ją składającego.

7.4. Reklamację będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności serwisu internetowego www.fatima.pl” dostępna na stronie: www.fatima.pl/polityka_prywatnosci.

8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

8.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

8.4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


APOSTOLAT FATIMY

apostolat w czasie pielgrzymki do FatimyParę słów o naszej wspólnocie

Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej.

Szerzenie apostolatu jest wypełnianiem przykazania Jezusa Chrystusa, obowiązującego wszystkich katolików:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15).
Więcej
ŚWIADECTWA APOSTOŁÓW FATIMY
Dodane przez: Andrzej Pęzioł , GOLENIÓW
2015-12-13 11:23:01

CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁO NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW AMEN +

Dodane przez: Artur Hwaszcz, TRZEBIEŃ
2015-11-30 07:26:24

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry chcialem sie podzielic moja historia. Na początku mosze powiedziec , że bylem niezbyt wieżaca osoba na pierwszym miejscu stawiałem dobrą zabawe i nic mie nie obchodzilo!!. PeweGo dn...